jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > קולות קוראים לתקצוב בעלויות להצטיידות בתחום החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז

קולות קוראים לתקצוב בעלויות להצטיידות בתחום החינוך המיוחד לשנה"ל תשע"ז

// 13.09.2016

ברצוננו להביא לידיעתכם כי אגף החינוך המיוחד פרסם קולות קוראים לתקצוב בעלויות לשנה"ל תשע"ז בכמה תחומים:

  • הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות.
  • תקצוב בעלויות להצטיידות מתי"אות מתמחים למוגבלות בראיה.
  • תקצוב בעלויות להצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה במוסדות מוכש"ר חרדי.
  • תקצוב בעלויות להצטיידות במסגרות החינוך המיוחד.

הגשת הבקשות תיעשה דרך מערכת מרכבה ודרך מרכז הקרנות של המחוז.

יש להגיש את הבקשות עד לתאריך כ"ד בתשרי, תשע"ז ה-26 באוקטובר 2016.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן