jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין – לא רק בירושלים

הגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין – לא רק בירושלים

// 05.06.2016

ניתן להגיש מסמכים (דוחות כספיים, דוח מילולי וכל המסמכים הנלווים, כולל פרוטוקולים רלוונטיים) גם בלשכות רשות התאגידים בת"א, באר שבע, חיפה ונצרת עילית.

את סט המסמכים יש למסור במלואו. במידה ויהיה חסר מסמך – לא תתבצע קבלה.

המסירה תהיה בפגישה אישית של העמותה או רו"ח שלה עם נציג הרשם. יש לתאם פגישה במייל:

ת"א – machoz-tlv@justice.gov.il

ב"ש – nihultakinbsh@justice.gov.il

חיפה – nihultakinhaifa@justice.gov.il

נצרת עילית – nihultakinnazrat@justice.gov.il

הבקשות תטופלנה תוך 30 יום.

ההגשה בירושלים תתנהל בכעבר. בקשות בירושלים יטופלו תוך 60 יום, כבעבר.