jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > קבלן הנושא בהוצאות מימון של קוני הדירות – הבטי מע"מ ומס רכישה

קבלן הנושא בהוצאות מימון של קוני הדירות – הבטי מע"מ ומס רכישה

// 09.04.2017

החלטת מיסוי: קבלן המסכים לסבסד הוצאות מימון של לקוח, בדרך של העברה ישירה לבנק של הוצאות המימון על הלוואה שנוטל הלקוח, מחיר העיסקה לצרכי מע"מ ומס רכישה יהיה המחיר בקיזוז הוצאות הקבלן המדוברות.  זאת בהתניות מסויימות שעיקרן צביעת הסכומים בהסכם.