jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > צפייה בתלושי שכר עובדי הוראה

צפייה בתלושי שכר עובדי הוראה

// 09.02.2017

תלוש השכר של עובדי ההוראה במוסדות החינוך ( משרד החינוך והבעלויות השונות )הינו תלוש מורכב וקשה לעריכה והבנה כאחד. התלוש שונה מאד מתלושי שכר של המגזר ברגיל וכולל בין היתר: דרגה, וותק, גמולי השתלמות וגמולי תפקיד השונים.

בגלל מורכבות התלוש, וכמות הגמולים והתוספות הרבים, קיימות לעיתים רבות שגיאות וטעויות אנוש לא מעטות בתלושי השכר של עובדי ההוראה מה שעלול לגרום להפסדים כספיים הן למורה והן למוסד.

האחריות לתשלום שכר המורים בצורה נכונה מוטלת על המעסיק. תשלום חסר ושגוי לעובד הוראה יגרום נזק כספי למורה, הן מבחינת השכר והן מבחינת ההפרשות העתידיות. כגון: פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל ועוד – מה שעלול לחשוף את המעסיק לתביעות. כמו"כ, עלול להיגרם נזק כספי למוסד בשל הפסקת תקצוב ממשרד החינוך ו/או בקשת קיזוזים בגין העבר.

בנוסף, תשלום עודף למורה אינו כדאי למוסד וזאת משום שאינו מתוקצב ע"י משרד החינוך. הפסדים אלו עלולים אף להביא לסגירת המוסד הלימודי.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה בידיעת דרישות ותקנות משרד החינוך וכל הוראות השכר המורכבות של עובדי ההוראה. שירותים אלו ניתנים ע"י מחלקת השכר ומחלקת מוסדות חינוך במשרדינו.

לצפייה בתלוש שכר עובד הוראה בתכנית עוז לתמורה – חינוך על יסודי – לחץ כאן

לצפייה בתלוש שכר עובד הוראה בחינוך יסודי חטיבת ביניים – לחץ כאן

לצפייה בתלוש שכר עובד הוראה חינוך על יסודי (לא עוז לתמורה) – לחץ כאן