jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט, הבטי מס הכנסה, מע"מ וניכוי במקור

פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט, הבטי מס הכנסה, מע"מ וניכוי במקור

// 17.04.2016

מס הכנסה פרסם חוזר הקובע כי תאגיד זר שיש לו נוכחות דיגיטלית משמעותית בישראל ויש לו מקום עסקים קבוע בישראל, גם אם הפעילות במקום העסקים הינה פעילות עזר, עשוי להיחשב כתושב ישראל ולהתחייב במס הכנסה בישראל.

כמו כן אם יש לתאגיד הזר סוכן בעל סמכות  לעניין הסכמים עם לקוחות בישראל יוכל התאגיד להיחשב לתושב ישראל ולהתחייב במס הכנסה בישראל.

לעמדה זו השלכה לגבי חובת ניכוי במקור למשלמים לגופים אלו.

גם לגבי מע"מ, מבחנים דומים יוכלו להכניס את העסקות שעושה תאגיד כזה לחבות מע"מ ולחובה להירשם בישראל כעוסק.

כל עוד לא נרשם התאגיד הזר כעוסק, והתקיימה עסקה בישראל (לפי המבחנים האמורים) תחול חובת תשלום המע"מ על מקבל השירות (בחשבונית עצמית לעוסק, וכדווח על עסקת אקראי לגבי יחיד)

בשולי הדברים יוער כי אין נטל מס אמתי על מקבלי השירות או על התאגיד הזר. התאגיד הזר יוכל לגבות מע"מ, ומקבל השירות, ככל שהוא עוסק, יזדכה בתשומות. הנטל הוא רק על צרכני שירות שהם אנשים פרטיים, וקשה להאמין שמע"מ יוכל וירצה לאכוף זאת.