jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > פיטורים לעובדים בחוזה קצוב במוסדות חינוך

פיטורים לעובדים בחוזה קצוב במוסדות חינוך

// 05.05.2016

בפסק דין שניתן ביום 4 באפריל, 2016 קבע בית הדין לעבודה כי גם בחוזה לתקופה קצובה יש לערוך לעובד שימוע בטרם סיום פיטוריו וליתן לו זכות טיעון.

יש שים לב, כי מועד הפיטורים האחרון, 31 במאי, קרב ובא יש להביא בחשבון, לגבי עריכת שימוע, גם עובדים בעלי חוזים מתחדשים, שאינם קבועים.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן