jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > עריכת הגרלות בעמותה

עריכת הגרלות בעמותה

// 13.01.2020

כידוע עריכת הגרלות ללא היתר נאסרה בסעיף 225 לחוק העונשין: "המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4)".

סעיף 231 לחוק זה מסייג את האיסור כך שהוא לא יחול על סוגי הגרלות או על הגרלה מסוימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך.

שר האוצר הסמיך את מנכ"ל משרד האוצר לעניין מתן היתר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.

בתוקף סמכותו זו הוציא מנכ"ל משרד האוצר הודעה בדבר  היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית. מדובר במסמך הכולל תנאים אחידים וקבועים ומאפשר לגופים מסחריים העומדים בתנאיו לבצע הגרלות.

היתר זה אינו חל על עמותות.

 

עמותה אשר מעונינת לערוך הגרלה צריכה לקבל אישור מיוחד מוועדת ההגרלות של משרד האוצר האמונה על הטיפול בהיתר.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן