jump to content

עזבונות 2020

// 24.03.2019

ועדת העזבונות פרסמה קול קורא לבקשות תמיכה לשנת 2020,

לפרטים המלאים אודות הגשת בקשה לעזבונות לחצו כאן 

לפרוט רשימת העזבונות המיועדים לחצו כאן