jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > עדכונים ממשרד החינוך ומשרד הכלכלה והתעשייה בגין תקצוב גני ילדים ומעונות יום

עדכונים ממשרד החינוך ומשרד הכלכלה והתעשייה בגין תקצוב גני ילדים ומעונות יום

// 17.04.2016

להלן מספר עדכונים חשובים בקשר עם תקצוב מוסדות גני ילדים מוכרים שאינם רשמיים:

  1. עדכון פרופיל גננת במוכר שאינו רשמי על פי החלטת הנהלת משרד החינוך עודכן פרופיל הגננת במוכר שאינו רשמי ממוסמך 12 למוסמך 15. התקצוב יעודכן בהתאם, רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר 2015.
  2. תשלום מענק חד פעמי לעובדי הוראה- בהתאם להסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים מיום 22.2.2016 נקבע תשלום חד פעמי בסכום 1,000 ₪ למשרה מלאה בחינוך המוכר. המענק יועבר בחודש הבא. יש להעביר את התקציב לעובדי ההוראה שבמוסד על פי החישוב שבחוזר המצ"ב והמפרט את אופן תשלום המענק.
  3. תשלום עבור סייעת שניה החודש הועבר תקצוב עבור סייעת שניה בגנים אשר הבעלות דיווחה שיש בהם סייעת שניה.
  4. פורסם "קול קורא" המודיע על אפשרות להגשת בקשה עבור תקצוב אבטחה במעונות היום המוכרים והמפוקחים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ובעלי סמל מעון לתקופה קצובה. מועד האחרון להגשת הבקשה הינו 3.16- יום ה' כא' אדר ב'.

 

לשאלות נוספות בנושאים שלעיל ניתן לפנות לנעה ג'אן 02-5002747 שלוחה 327 מייל: noa@rv-cpa.com