jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > סיכום טיוטת מבחנים לחלוקת תמיכה של משרד הרווחה למוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לצורך שמירה על המשכיות הפעילות לאור השלכות משבר הקורונה

סיכום טיוטת מבחנים לחלוקת תמיכה של משרד הרווחה למוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי לצורך שמירה על המשכיות הפעילות לאור השלכות משבר הקורונה

// 15.06.2020

החוזר מתייחס לעמותות המעניקות "שירות חברתי" שאינן מוסדות חינוך

משרד הרווחה פרסם טיוטת מבחני תמיכה עבור מוסדות ציבור הפועלים בנושאי רווחה אשר מחזור פעילותם נפגע בתקופת משבר הקורונה. מטרת התמיכה לסייע למוסדות לשמור על רצף פעילות או לחדשה באופן תקין.

התמיכה מיועדת לעמותת המעניקות "שירות חברתי" לאוכלוסיות נזקקות מחמת גיל, מצב בריאותי, משפחתי, מוגבלות פיזית, נפשית, מצב סוציו-אקונומי נמוך או מטעמים הומניטריים אחרים.

השירות החברתי הניתן הינו בתחום הרווחה התעסוקה, החינוך, הבריאות או הקליטה ומוענק באחד מהאמצעים הבאים:

  • חינוך בלתי פורמלי (מחוץ לשעות הפעילות הבית ספרית)
  • שירות קהילתי
  • שירות סוציאלי
  • שירות טיפולי (לרבות נפשי, רפואי ופרא רפואי).

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן.