jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי

סיווג כמלכ"ר בהשתתפות במכרז ממשלתי

// 21.08.2022

בהמשך לחוזר שפרסמנו מיום 25.1.2018 בדבר אפשרות סיווג מס הכנסה פעילות מלכ"רים במסגרת מכרזים פעילות כעסקית החייבת במע"מ, נעדכן כי ביום 15.8.22 פרסם מס הכנסה חוזר מקצועי בענין הנחיות להשתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה. החוזר מתבסס על פס"ד בעליון מ-11/20 שדן בין היתר באפליה בקביעת מחירים בין עוסקים ומלכ"רים המתמודדים במכרז זהה.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן