jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > נפתחה מערכת אפיק- לדיווח תשלומי הורים- לשנת תשע"ז

נפתחה מערכת אפיק- לדיווח תשלומי הורים- לשנת תשע"ז

// 03.08.2016

ברצוננו להודיעכם כי נפתחה האפשרות לדיווח תשלומי הורים במערכת "אפיק" לשנת תשע"ז.

במידה וקיימת גביה מהורים, יש להודיע בכתב להורים, מהו גובה התקציב שמעביר משרד החינוך לפי תלמיד ובנוסף יש להודיע בכתב אודות הנושאים והתשלומים הנגבים בגין שירותים שניתנים במהלך יום הלימודים ותשלומים הנגבים בגין שירותים שניתנים לאחר סיום הלימודים. גבייה מעבר לתשלומים המאושרים במהלך יום הלימודים עשויה לחייב את המוסד בהשבת התשלומים להורים.

לעזרה בחישוב הגביה המרבית המותרת למוסד ניתן לפנות לנעה ג'אן

02-5002747 שלוחה 327 מייל: noa@rv-cpa.com.