jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > חוברת ניהול תקין עם תוספות

חוברת ניהול תקין עם תוספות

// 07.12.2015

רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע.

ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות.

בסמוך לאחר מינוי משרד רואה חשבון לביצוע ביקורת עומק בעמותה, תתבקש העמותה להמציא למשרד רואה החשבון מסמכים.

טיוטת דוח הביקורת תועבר לתגובת העמותה.

לאחר קבלת תגובת העמותה יגובש דוח ביקורת סופי ("דוח תוצאות בדיקה"), אשר עותק הימנו ישלח לעמותה.

ממצאי הדוח ומסקנותיו משמשות את הרשם לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויות, העומדות לרשם על-פי דין, כלפי העמותה.

בביקורת זו בודק הרשם את אופן ניהול העמותה, אופן השימוש בכספים למטרות העמותה, כיצד עומדת העמותה בדרישות החוק השונות – חוק העמותות, פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, דיני עבודה, הוראות ניהול תקין ועוד.
עמידה מוחלטת בכל החוקים וההוראות היא כמעט בלתי אפשרית ללא ליווי מקצועי וביקורת מצד אנשי מקצוע המומחים בתחום.
אי עמידה בחוקים ובהוראות גורמת להטלת סנקציות על העמותה: אי מתן אישור ניהול תקין, הפסקת תקצובים ממשרדי ממשלה והקצאות מקרקעין, פגיעה בקבלת סעיף 46 ובמקרים חמורים – מינוי חשב מלווה ועד המלצה לפירוק העמותה.
לאור כל זאת, ישנה חשיבות גדולה להערכות מקדימה לביקורת זו ותיקון הליקויים הקיימים.

הוראות רלוונטיות:

  • חוק העמותות תש"ס – 1980
  • כללי ניהול תקין

חוברת ניהול תקין כוללת נושאים מרכזיים בניהול עמותות וכן מענה לשאלות הנפוצות ביותר בנושא הניהול התקין.

חוברת ניהול תקין מפורסמת על ידי רשות התאגידים ונערכת על ידה. חוברת ניהול תקין שלפניכם כוללת את הערותיו של רו"ח משה וורצל, השגותיו וביאוריו על נושאים שונים בחוברת המסייעות ומכוונות את העמותה בהתנהלותה השוטפת.

לחץ כאן לצפייה בחוברת ניהול תקין עם תוספות