jump to content

נוהל פיטורי עובדים

// 17.04.2016

במטרה להיערך לשנה"ל תשע"ז הרינו להזכירכם כי התאריך האחרון לקיום פיטורי עובדים הינו- 31.5.2016. לפיכך, הבאנו לפניכם מכלול הנחיות לקיום הליך פיטורים תקין.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן