jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > נוהל חדש לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

נוהל חדש לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

// 08.12.2019

ב 23.10.19 אושר ע"י שר האוצר נוהל חדש לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור, הנוהל מסדיר את תהליך הגשת בקשות לתמיכה ומנחה את משרדי הממשלה והגופים הנתמכים בכל הנוגע לתהליך אישור התמיכות, הדרישות מהגופים הנתמכים ותהליכי הפיקוח והבקרה עליהם.

לסקירה של עיקרי השינויים והדגשים בנוהל החדש לחץ כאן.