jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > משיכות בידי בעלי מניות בחברה וטובות הנאה אחרות

משיכות בידי בעלי מניות בחברה וטובות הנאה אחרות

// 17.01.2017

בחוק ההסדרים האחרון חוקק סעיף 3(ט1) המטפל בטובות הנאה של בעלי מניות מחברה בבעלותם.

הסעיף מתייחס הן למיסוי משיכות מזומנים בידי בעל מניות והן מהעמדת נכס לשימוש בעל המניות.

בחוזר המצ"ב יובאו עיקרי הוראות המס החדשות שיחולו על משיכות הכספים ושימוש בנכסי החברה על ידי בעלי מניותיה כולל מועדי החיוב, סייגים והוראות מעבר.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן