jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > מקסום הכנסות ממשרד החינוך

מקסום הכנסות ממשרד החינוך

// 17.04.2016

כידוע, בהתאם למערך הדיווחים למשרד החינוך נקבע גובה התקצוב של בית הספר.

על מנת למקסם את ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך יש לדווח את מכלול הדיווחים הנדרשים באופן מיטבי וכן נדרש כי יהא גורם אשר יעקוב אחר כל מערכות משרד החינוך ויבדוק שקיימת הלימה בין הסכום המגיע למוסד לבין מה שהתקבל בפועל במוסד.

לצורך כך יש לאמץ כלי בקרה המאפשרים הגדלת תקבולים וחיסכון כספי לבית הספר הכוללים:

  • בדיקת הלימת המספר הכולל של התלמידים בבית הספר/ גן מול תחשיבי משרד החינוך תוך מתן דגש לתלמידי החינוך המיוחד.
  • בדיקת הלימת תמהיל התלמידים בפילוח למגמות בחטיבה עליונה והתקצוב בגינן.
  • בדיקת חישוב פרופיל בית ספר והפרמטרים המרכיבים אותו.
  • בדיקת עלות השעה המחושבת לצורך תקצוב בית הספר.
  • טיפול בחריגות מכסה של כיתה לצורך תקצוב מקסימאלי.
  • בדיקה חודשית של סך התקבולים ממשרד החינוך וטיפול במקרים של חוסר תקצוב.

לפרטים נוספים אודות השירות הניתן במשרדנו ניתן לפנות לנעה ג'אן בטלפון 02-5002747 שלוחה 327 או במייל noa@rv-cpa.com