jump to content

מענק עבודה

// 15.12.2020

בספטמבר 2020 תוקן החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007

בתיקון נקבע (הוראת שעה) כי תהיה תוספת למענק לעובד ולעצמאי בעד עבודה בחודשים אפריל עד דצמבר בשנת המס 2020, העומדת על 62% מסכום המענק לו היה זכאי השכיר או העצמאי.

תתקבל מקדמה ע"ח התוספת למענק שלא תוחזר גם במקרה של אי זכאות בשנת 2020.

עובד שהיה זכאי לדמי אבטלה בעד כל אחד מהחודשים אפריל עד יולי 2020 במלואם לא יהיה זכאי למקדמה.

  1. עוד נקבע כי עובד שמועסק אצל קרובו (בעל שליטה וקרובו המקבלים שכר מהחברה שבבעלות) אשר בדרך כלל אינו זכאי למענק זה כלל. יהיה זכאי למענק בעד כל חודש מהחודשים אפריל עד דצמבר בשנת המס 2020 בשיעור של 62% מהמענק שהיה זכאי לו עובד בתנאים שלו שאינו קרוב. 
  2. עצמאיים ושכירים- יש להגיש בקשות עד 25.12.2020 על מנת לקבל מענק עבור שנת 2020.
  3. בעלי שליטה וקרוביהם המקבלים שכר מהחברה שבשליטה- כאמור לעיל, הורחבה הזכאות גם עבורם (רק עבור חודשים 04-12.2020 ) והם עשויים להיות זכאים למענק של 62% מהמענק שזכאים לו עובדים שאינם בעלי שליטה או קרובים. שינויים קלים בסכום משיכת השכר  עשויים להשפיע על הזכאות/ אי הזכאות. (משכורות 11.2020 עדיין ניתנות לשינוי וכמובן גם 12.2020) ניתן להזמין בדיקה על ידינו.
  4. גובה ההכנסה המזכה- סכום הכנסה חודשית ממוצעת מקסימלית לזכאות 6,807 ₪ (להורה ל-3 לפחות) או 6,198 (להורה עם ילד אחד לפחות או מעל גיל 55). להורה חד הורי תקרות גבוהות יותר. הכנסות נוספות והכנסות בן/בת הזוג עשויות לבטל את הזכאות או להקטין את גובה המענק.
  5. גובה המענק- המענקים אינם גבוהים, מענק ממוצע הוא באזור ה4,000 ₪ לשנה.

פרטים בדבר תנאי הזכאות וגובה ההכנסה לקריאת החוזר המלא לחצו כאן

סימולטור רשות המיסים (רלבנטי למענק עבור שנת 2019)