jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > מענקי קורונה למוסדות ציבור

מענקי קורונה למוסדות ציבור

// 26.01.2021

שלום רב

פורסמו המבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לסיוע למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות נגיף הקורונה.

אנו שמחים לבשר כי ההערות ששלחנו לטיוטת מבחני התמיכה שפורסמה להערות הציבור, התקבלו כמעט במלואן והתבצעו תיקונים במבחני התמיכה כך שבוטלה ההחרגה הגורפת של מוסד חינוך, פחת יחושב כחלק מעלות הפעילות ומחזור הפעילות יחושב בהתאם לבסיס הדיווח בספרים.

לא פורסמו בינתיים פרטים לגבי מועד ואופן הגשת הבקשות לתמיכה.

נכון לעכשיו, ניתן לבדוק האם קיימת זכאות ומה גובה הזכאות המשוערת.

על פניו, נראה שתהיה חשיבות גבוהה להוצאת דוחות 2020 מוקדם ככל האפשר ובחינת חתכי ההכנסות וההוצאות.

גובה המענק המקסימלי עד 7.1% ממחזור 2019 לעמותות שנפגעו פגיעה מקסימלית ולא יותר מ1.5 מליון ₪.

מצורף סימולטור לבדיקת גובה הזכאות.

אנו נעדכן עם פרסום הפרטים בדבר מועדי ואופן ההגשה ונשמח לסייע בכל הקשור להגשת הבקשות.

לקריאת החוזר המלא לחצו כאן