jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > חרבות ברזל > מלחמת חרבות ברזל עידכון 7

מלחמת חרבות ברזל עידכון 7

// 09.11.2023

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת

בחוזר זה נפרט על מתווה המענקים כאשר תנאי סף לכניסה לתכנית המענקים להמשכיות עסקית הוא פגיעה של מעל ל 25% בחודש לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, ומחזור שנתי עד 400 מיליון ₪.

גם מוסדות ציבור עשויים להיות זכאים למענק,

פרטים בחוזר המלא.