jump to content

מלגות אקדמיות

// 02.11.2016

נקבע כי מלגות פטורות אך ורק אם התחייבותו היחידה של המקבל היא להקדיש את זמנו ללימוד או למחקר. כאשר יש מצד המשלם ציפייה (ודוק – די בציפיה אף שאין התחייבות כתובה לכך) לתוצר ממשי כמו מאמר או התערות בחייו האקדמיים של המוסד (בפרט כאשר הדבר כולל נשיאת הרצאות).