jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > מכירת מניות בחברה בידי בעל המניות המתחייב להמשיך לעבוד בחברה בתמורה

מכירת מניות בחברה בידי בעל המניות המתחייב להמשיך לעבוד בחברה בתמורה

// 22.05.2016

במקרה בו בעל מניות מוכר את מניותיו בחברה וממשיך לעבוד בחברה כיצד תיחשב התמורה אותו הוא מקבל בתמורה לעבודתו? בעבר נפסק כי תמורה זו הינה הכנסת עבודה. כלומר: הכנסה פירותית ותמוסה בהתאם לאחוז המס השולי שלו. החלטת המיסוי כעת קובעת כי כאשר תשולם לבעל המניות חלף עבודתו משכורת הוגנת, בנוסף לתשלום שניתן בתמורה למכירת המניות, והרוכש ידווח על התמורה האמורה כהונית – יוכר תשלום זה כהוני אצל המקבל וימוסה בהתאם להכנסה הונית.