jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > מכירת מבנה מושכר – אין חיוב מע"מ אם לא נוכו תשומות וההשכרה אינה מגיעה לכדי עסק

מכירת מבנה מושכר – אין חיוב מע"מ אם לא נוכו תשומות וההשכרה אינה מגיעה לכדי עסק

// 22.05.2016

במקרה הנדון מדובר בשני שותפים בנכס, הרשום על שמם אישית. השותפים נרשמו במשרדי מע"מ, שנים לאחר השכרת הנכס, כעוסק, הוציאו חשבוניות ושלמו מע"מ על דמי השכירות. לפני הרישום במע"מ השוכרים דווחו על העיסקה באמצעות חשבונית עצמית. לא נתבעו תשומות במשך השנים. ההכנסה דווחה למס הכנסה כהכנסה פסיבית.

בפס"ד נקבע כי הגם שדמי השכירות היו גבוהים, והגם שהיו הוצאות משמעותיות (אחזקה וכדו'), בסך כ – 10% ממחזור ההכנסות, אין מדובר בעסק וממילא אין חבות מע"מ.

אמנם שותפות נרשמה כעוסק אך אישום זה אינו קובע כי אכן היא עוסק. היות ומעולם לא נתבע בגין הבניין החזר מע"מ תשומות אין לחייב את המכירה במע"מ.