jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

// 22.01.2017

בשנת 2008, עם חקיקת תיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות הגמל חויבו המעסיקים לפתוח קופות אישיות לפיצויים עבור העובדים החדשים ואילו עבור העובדים שהופקדו עבורם כספים בקופת פיצויים מרכזית עד ליום 31.12.2007 ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד בקופה המרכזית עד ליום 31.12.2011 והחל משנת 2012 כל ההפקדות לעובדים יהיו בקופות אישיות לפיצויים.

ביום 25.12.2016 פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנושא יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים ודרך הטיפול בהן.

בהתאם להוראות החדשות יחויבו המעסיקים להשאיר בקופת הפיצויים המרכזית רק סכומים עבור פיצויי פיטורין ועבור תביעות שהוגשו בגין פיצויי פיטורין רק עבור עובדים שהופקדו להם כספים בקופה המרכזית לפני תיקון 3 (להלן: עובדי 2007) בתוספת של 10%.

את הסכום העודף שנותר בקופה יש להפקיד לפיצויים באופן שוטף בקופות האישיות של העובדים. לא יותרו הפקדות לפיצויים נוספות במהלך השנה השוטפת עד לחיסול היתרה העודפת בקופת הפיצויים.

בחוזר המצ"ב מפורטים דרכי החישוב, מיפוי וייחוס הכספים בקופה המרכזית, אופן משיכת הכספים, העברת הבעלות ועוד.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן