jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > טיוטת חוזר מס הכנסה – הכנסות מהשכרת דירות למגורים – פאסיבי או אקטיבי?

טיוטת חוזר מס הכנסה – הכנסות מהשכרת דירות למגורים – פאסיבי או אקטיבי?

// 08.02.2018

מס הכנסה פרסם טיוטת חוזר בענין הכנסות מהשכרת דירות למגורים כהכנסה אקטיבית או פסיבית לאור פסק הדין בענין לשם ובירן.

בהתאם לטיוטת החוזר, הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים תיחשב כהכנסה מעסק (וזאת אף על פי שבפסקי הדין, עליהם מתבסס החוזר, קבע בית המשפט רף של 20-30 דירות כהכנסה מעסק).

כמו"כ, מוסיף מ"ה ומחמיר, שכבר בהשכרת 5 דירות למגורים (!!) ופחות מ-10 דירות – תיבחן ההשכרה כהשכרה מעסק בהתאם למבחנים השונים המפורטים בחוזר.

להחלטה כזו תיתכן השפעה מהותית על חיובו במס של בעל מספר נכסים על השכרת הנכסים, בין יחיד ובין עמותה. אם עד היום שילם היחיד מס מופחת בשיעור של 10% בלבד על הכנסות שכירות מדירות שהושכרו למגורים ועמותה לא שילמה מס כלל, הרי שכיום יידרש היחיד לשלם מס גבוה יותר בהתאם לחיוב מס מעסק (לפי שיעור המס השולי) ואילו השכרת נכסים בעמותה תיחשב כפעילות עיסקית על כל המשתמע מכך.

חשוב להדגיש, כי מדובר בטיוטת חוזר בלבד ולדעתינו הטיוטה מחמירה ביותר ולא מתקבלת על הדעת.

אולם, חשוב להיערך במעוד מועד, למקרה שהחוזר ייכנס לתוקף, ולפעול באופן בו השכרת הדירות תישאר כהכנסה פאסיבית ולא כהכנסה מעסק.

לשאלות ויעוץ נוסף  – ניתן לפנות אלינו ואנו נשמח לסייע בכל נושא בטלפון: 02-5002747 או במייל: info@rv-cpa.com

לטיוטת החוזר לחץ כאן