jump to content
רודניק וורצל ושות' > כללי > חרבות ברזל > חרבות ברזל עידכונים 11

חרבות ברזל עידכונים 11

// 05.12.2023

פורסמו מבחני תמיכה וקול קורא לחלוקת כספי תמיכה למוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות מלחמת "חרבות ברזל".

מדובר ב3 מענקים נפרדים עבור כל אחד מהחודשים 10.23, 11.23 ו12.23

נדרשת ירידה של 25% בכלל הכנסות המוסד, בכל אחד מחודשי המענק, ביחס לממוצע הכנסות לשנת 2022

בכל חודש תיבחן הירידה בנפרד ובמידה וקיימת זכאות לאותו חודש, יש להגיש בקשה למענק.

את הבקשות ניתן להגיש עצמאית באזור האישי בגיידסטאר, אם כי נדרש לצרף אישור רו"ח על נותני 2023 (שהרי אינם מבוקרים עדיין).

הפרטים המלאים בחוזר המצורף

שימו לב, זמן ההגשה לכל מענק קצר- כ14 ימים בלבד.

סיוע על ידינו בכל הקשור לנושא זה, כולל גם הגשה טכנית של המענק, כרוך בתשלום (האמור מתייחס גם ללקוחות אשר כלולים בהסכם מסגרת למתן שירותים שנתיים היות ומדובר בשירות חריג).