jump to content

תבחינים לקבלת סעיף 46

// 22.11.2015

סעיף 46 לפקודה נועד לסייע לפעילותם של מוסדות ציבור באמצעות הענקת זיכוי ממס בגין תרומות שהועברו אליהם.

בחוזר מוצגים תבחינים לבחינת מוסד ציבורי הזכאי לקבלת הזכאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה העוסק בהענקת זיכוי ממס. כמו כן פורסמו קוים מנחים לקביעת מוסדות כאלו. שיפורטו גם הם בתחילת החוזר

לחץ כאן לצפייה במאמר תבחינים לקבלת סעיף 46