jump to content

ביקורת תמ"ת

// 22.11.2015

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012 במטרה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה באמצעות מנגנון חדש לאכיפת זכויות עובדים.

המאמר שלפניכם עוסק בנושאים חשובים שעל התאגיד לבחון ולערוך בדיקות נאותות כהכנה לביקורות מטעם התמ"ת.

לחץ כאן לצפיה במאמר ביקורת תמ"ת