jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > חוק ההתייעלות הכלכלית 2023-2024

חוק ההתייעלות הכלכלית 2023-2024

// 21.06.2023

עיקרי התיקונים בחוקי המס

לקוחות יקרים,

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נערכו תיקונים בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ ונוספים במספר תחומים

להלן יובאו תיקונים משמעותיים בחוזרים המצורפים בחלוקה לפי נושאים:

להרחבה יש ללחוץ על הנושא למעבר לקישור לחוזר הרלוונטי.

לכל ברור ניתן לפנות אלינו.