jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > חוק הגמ"חים – החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019

חוק הגמ"חים – החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019

// 20.11.2019

ב-2.1.19 אושר חוק הגמ"חים. החוק מחיל פיקוח על הגמ"חים  ע"י רשות שוק ההון החל מיום 13.7.22.

החוק מחייב קבלת רשיון לפעילות של יחיד, עמותה או חל"צ העוסקים במתן שרותי פקדון ואשראי במקביל ללא ריבית, כמפורט להלן:

 

הגדרת פעילות כלול בהיקף רשיון שנדרש הערות
היקף פעילות מזערי צבר פקדונות או אשראי עד מליון ש"ח לא נדרש רשיון. ניתן להמשיך בפעילות כפי שהיתה עד לתחולת החוק.
היקף פעילות בסיסי צבר פקדונות או אשראי מעל 1 מליון ₪ עד 8 מליון ש"ח רשיון בסיסי
היקף פעילות מורחב צבר פקדונות או אשראי מעל 8 מליון ₪ עד 3 מליארד ש"ח רשיון מורחב אפשרי בפעילות במסגרת עמותה או חל"צ בלבד
היקף פעילות בנקאי צבר פקדונות או אשראי מעל 3 מליארד ש"ח רשיון בנקאי כפוף לחוק הבנקאות רישוי.

 

הוראות ותנאים עיקריים לקבלת רשיון –

 • תושבות/ אזרחות ישראלית למבקש רשיון שהוא יחיד או לאחד מנושאי המשרה למבקש תאגיד.
 • עבר כלכלי ומשפטי נקי בהתאם למפורט בחוק.
 • הון עצמי מזערי של 5% מצבר הפקדונות, ואם צבר האשראי גבוה מפי שניים מצבר הפקדונות יש להחזיק בהון עצמי מזערי של הממוצע של צבר הפקדונות והאשראי. הון עצמי ליחיד הינו מזומן לא משועבד ולתאגיד בהתאם להון בדוחות הכספיים.
 • חובת קבלת היתר מהמפקח על הגמ"חים למי שמחזיק 15% ומעלה מאמצעי השליטה בגמ"ח. (בנוסף לחיוב קבלת רשיון לגמ"ח)
 • תנאים מגבילים וחובת דיווח על נושאי משרה בגמ"ח. המפקח על הגמ"חים יכול להתנגד למינויים.

 

הוראות נוספות לגמ"חים בעלי רשיון:

 • על הגמ"חים יחולו חובת הגשת דוחות כספיים ודוחות אחרים בהתאם לדרישת המפקח על הגמ"חים.
 • גמ"ח תאגיד לא יוכל לעסוק בפעילות נוספת על הגמ"ח במסגרת התאגיד, אלא בתנאים מאד מצמצמים.
 • בחוק עוד תנאים והוראות רבות לרבות בגין: סמכויות המפקח למתן ושלילת היתרים ורשיונות, חובות בעלי תפקידים ונושאי משרה בגמ"ח, שמירה על עניני לקוחות הכולל אישור הטעיה, אישור השפעה בלתי הוגנת, הגבלות לענין קטינים ועריכת חוזה בכתב, אכיפת ביצוע החוק כולל עיצומים כספיים ועונשין ועוד.

 

הוראות מעבר

 • עד למועד תחולת החוק על כל גמ"ח להגיש בקשה לרשיון.
 • המחויבים לקבל היתר בגלל החזקה באמצעי שליטה, בגמ"ח שהגיש בקשה לרשיון, לא צריכים להגיש בקשה נפרדת לרשיון.
 • שנתיים מיום תחולת החוק לא יוטל עיצום כספי על המפר, אלא תשלח לו הודעה.
 • צפויים עדכונים נוספים בשל הסמכויות הרחבות שניתנו לשר האוצר ולמפקח בקביעת התניות לסעיפים השונים. עדכונים יבואו בהמשך…

להרחבה וקריאת פרטים נוספים בנושא, לחץ כאן