jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > וועדת שומה לצרכי ערעור על קביעת דמי הביטוח לאומי

וועדת שומה לצרכי ערעור על קביעת דמי הביטוח לאומי

// 07.07.2016

הקמת וועדת שומה לצרכי ערעור על קביעת דמי בטוח לאומי:

  • הוקמה וועדת שומה שבפניה ניתן לערער על קביעות דמי בטוח ע"י פקיד גביה של בטו"ל.
  • עפ"י חוק בטוח לאומי חייבת להיות וועדה כזו. עד היום לא היתה וועדה כזו וכעת נוסדה אחת בתל אביב שתדון בערעורים בכל הארץ.
  • הערעור צריך להיות מוגש תוך 30 יום מיום שנמסרה הודעה בדאר רשום למי שחוייב בדמי הביטוח בהיעדר דוח או בשומה.
  • בשלב ראשון ניתן לערער בפני מחלקת הגביה תוך 30 יום (ואז לבקש ארכה למועד הערעור מהוועדה).
  • ניתן גם לערער ישירות בפני הוועדה.
  • לגבי העובדות -קביעת הוועדה סופית. בסוגיות משפטיות ניתן לערער לבית הדין לעבודה.