jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > התרעה בדבר כניסתו לתוקף הצפויה של נספח א' לנוהל איתנות פיננסית- מדדים פיננסים לבדיקת איתנות מוסדות חינוך

התרעה בדבר כניסתו לתוקף הצפויה של נספח א' לנוהל איתנות פיננסית- מדדים פיננסים לבדיקת איתנות מוסדות חינוך

// 17.02.2017

משרד החינוך עורך ביקורות "איתנות פיננסית" למוסדות חינוך המתוקצבים על ידו או כביקורת יזומה או כבדיקת המשך לביקורת איתנות פיננסית שבוצעה בעבר. הביקורות נערכות במסגרת הליכי רישיון (הן בקשה לרישיון חדש והן בקשה לחידוש רישיון) או במסגרת אישור תקציב לבעלות חדשה.

כחלק מבדיקת האיתנות הפיננסית למוסדות בודק משרד החינוך את חוסנו הכלכלי ויציבותו של המוסד ויכולתו להמשיך ולתפעל את מוסדות הלימוד שבבעלותו.

לפני כשנה, פרסם משרד החינוך נוהל איתנות פיננסית חדש, הכולל את נספח א' לנוהל, אשר על פיו ייבדקו מוסדות החינוך ותקבע רמת איתנותם הפיננסית בניקוד. כאשר מוסד שישיג תוצאה הנמוכה מ50 נקודות הבודק ימליץ על שלילת רשיונו.

בשל ליקויים שונים שעלו בנספח שפורסם הקפיא משרד החינוך את הבדיקות בחודשים האחרונים עד לגיבוש נספח חדש.

ביום 07.02.2017 נערך יום עיון מטעם לשכת רואי החשבון בנושא "איתנות פיננסית". במהלך הכנס הוצגה טיוטת מדדים פיננסיים אשר אמורה להיכנס לתוקף בהקדם במקום נספח א' הקודם  ואשר על פיה ייבדקו מוסדות החינוך ותיקבע רמת איתנותם הפיננסית.

מבדיקה יסודית של מאזני עמותות חרדיות המפעילות מוסדות חינוך, עולה כי נספח זה, כפי שהוא היום, אמור לפגוע בכ-50%  ממוסדות החינוך ולגרום לאי חידוש רשיון המוסד וכל ההשלכות הנובעות ממהלך זה, בין היתר שלילת התקציבים.

אנו מדגישים: לכמחצית ממוסדות החינוך החרדיים יישלל הרישיון לשנה"ל הבאה ויופסקו תקציבי משרד החינוך מה שיגרום לקריסתם המוחלטת.

(בפניותינו בשנה האחרונה הן לרב גפני והן לרב פורוש הצגנו בפניהם את הבעייתיות הרבה, בעיקר מבחינה מקצועית, במדדים הפיננסיים ששימשו (ועדיין משמשים) את משרד החינוך בבדיקות האיתנות הפיננסית כפי שהן מבוצעות כיום ופגיעתם הקשה במוסדות חינוך רבים. כפי הנראה זו הסיבה להוצאת המדדים החדשים. אולם, למפרע, מתברר כי הנספח הקודם היה טוב בהרבה על הנספח החדש ופוגע פחות במוסדות חינוך מאשר הפגיעה הקשה של הנספח החדש).

פנינו שוב לחברי הכנסת בבקשה לטיפול דחוף בנושא ונאמר לנו כי הנושא בטיפול.

ברצוננו להתריע בפני מוסדות החינוך הרבים שאינם עוברים את אותה בדיקה לפנות גם כן לחברי הכנסת ונציגי הציבור על מנת להקפיא את שלב הבדיקות עד לגיבוש נהלים חדשים וסבירים.

מצ"ב מכתבינו האחרון לחברי הכנסת מיום 09/02/2017