jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > התיישנות בקביעת דמי ביטוח לאומי בביקורת ניכויים

התיישנות בקביעת דמי ביטוח לאומי בביקורת ניכויים

// 07.07.2016

בתאריך 15/05/2016 פורסם חוזר מטעם הביטוח הלאומי בדבר התיישנות דמי הביטו"ל בביקורת ניכויים. להלן עיקרי החוזר:

  • תקופת ההתיישנות היא 7 שנים מיום 31.3 של השנה העוקבת או ממועד קביעת שומה סופית ע"י מס הכנסה – ניכויים.
  • התיקון לחוק המסדיר התיישנות כזו נכנס לתוקף ביום 1.1.2015 ולכן עד ליום 30.6.2016 ניתן לסיים ביקורות המתייחסות לשנים 1999-2008.
  • אם לא הוגש טופס 126 – לא תחול התיישנות. אם בידי המוסד לבטוח לאומי מידע שהתקבל ממס הכנסה –  תחל ספירת התקופה של 7 שנים מיום קבלת המידע .
  • לא תחול התיישנות על זקיפות שווי ופריסת הפרשי שכר.
  • לדעתנו בסעיפים מסויימים חורג חוזר זה מהנחיות החוק.

לחוזר המלא לחץ כאן

לייעוץ נוסף ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 02-5002747 או במייל: rv-cpa.com