jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > השכרת נכסים – האם הכנסה אישית או הכנסה מעסק?

השכרת נכסים – האם הכנסה אישית או הכנסה מעסק?

// 15.01.2018

לאחרונה נפסק כי  השכרת מספר גדול של נכסים נחשבת כהכנסה מעסק. הנידון בפסיקה היה מעל 20 נכסים, אך בהחלט יתכן שגם השכרת מספר נמוך מזה ייחשב בעיני בית המשפט כעסק. עמדת מס הכנסה (בלתי רשמית) היא כי השכרה של מספר דו ספרתי הינה עסק. יודגש כי הנכסים אינם צריכים להיות בעלי אופי דומה (כלומר: מצטרפים למספר גם דירות מגורים וגם נכסים עסקיים).

להחלטה כזו תיתכן השלכה על חיובו במס של בעל מספר נכסים על השכרת נכסים, אם עד היום שולם מס מופחת בשיעור של 10% בלבד על ההכנסות משכירות מדירות שהושכרו למגורים, הרי שכיום יידרש לשלם מס גבוה יותר בהתאם לחיוב מס מעסק (לפי שיעור המס השולי) או חברה (25%).

בנוסף, תיתכן השלכה גם על חיובה על העמותה במס על השכרת נכסים. כאשר סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, הסעיף הפוטר מוסד ציבורי ממס הכנסה, מחריג מהפטור הכנסה מעסק. אי לכך, עמותה שהכנסתה מדמי שכירות הינה בבחינת עסק יתכן ותהיה חייבת במס הכנסה על הכנסתה זו.

לגבי מע"מ – בדר"כ בין כך עמותות חייבות מע"מ על השכרה שאינה חוסה בצל הפטור של השכרה למגורים למעט מקרים מסוימים (לדוגמא: השכרת דירת מגורים שלא למגורים). במקרים אלו תיתכן ותהיה לפסק הדין השפעה.

הנושא הינו תלוי עובדות ויתכן כי בצורות התנהלות מסוימות ו/או בהינתן מטרות שונות למוסד הציבורי ניתן למזער את סיכון המס.

מומלץ להתייעץ עמנו בנושא באופן פרטני.