jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הרחבת החייבים בהגשת דוח שנתי ועדכון לגבי קרנות רי"ט

הרחבת החייבים בהגשת דוח שנתי ועדכון לגבי קרנות רי"ט

// 17.04.2016

הוספו חייבים בדווח שנתי למס הכנסה:

  • נהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל, מלאו לו 25 שנים ונכסי הנאמנות אינם פחות מחצי מיליון ₪.
  • יחיד ששהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס, או ששהה בישראל בשנת המס לפחות 30 יום, ובסה"כ בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה שהה בישראל לפחות 425 ימים (שהייה כזו יוצרת חזקה לכאורה אודות תשובות בישראל וממילא חיוב מס בישראל), אך טוען שמרכז חייו אינם בישראל – יגיש דוח אודות טענתו זו  בצירוף מסמכים תומכים. הוראה זו לא תחול על עובד זר שהוא תושב ולא  על רשימת סוגי אנשים נוספים (מקרים חריגים).  כמובן שהכנסה שהופקה בישראל חייבת מס בדר"כ גם אצל תושב חוץ וממילא חייבת בדווח. השלכות התיקון הינם לגבי מי שיש לו הכנסות שהופקו בחו"ל.
  • יחיד תושב ישראל שהעביר לחו"ל במהלך 12 חדשים רצופים מעל לחצי מיליון ₪ חייב בדוח שנתי בשנה הראשונה שבה הוצא סכום לחו"ל וגם בשנה שאחריה.

עדכון לגבי קרנות רי"ט

המדובר בקרנות נדל"ן שבהתקיים תנאים מסוימים המשקיעים בהן זכאים למס מופחת ע"פ פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה. כעת הוספו עדכונים שונים לחלק זה. לפרטים יש לפנות פרטנית למשרדנו