jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הקלה בשיעור מס על דיבידנד של בעל מניות מהותי

הקלה בשיעור מס על דיבידנד של בעל מניות מהותי

// 10.01.2017

בהתאם להוראת שעה נקבע כי שיעור מס על דיבידנד לבעל מניות מהותי בחברה יהיה25% בלבד (במקום 30% שהיה עד היום) על דיבידנד שיחולק מיון 01.01.2017 ועד 30.09.2017.

שיעור המס המופחת יחול על דיבידנד שיחולק מרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2016 ותנאי נוסף הוא שהממוצע השנתי של הסכום שבעל המניות קבל מהחברה כשכר, דמי ניהול, רוה"צ ותשלומים אחרים (שאינם דיבידנד)  בשנים 2017-2019 בניכוי הדיבידנד נשוא ההקלה האמורה, אינו נמוך מממוצע תשלומים אלו (שאינם דיבידנד) בשנים 2015-2016.

בחוזר מס הכנסה פורסם כי רווחים שמהם חולק הדיוידנד לא יכללו הפחתות הון ושיערוך אך יכולים לכלול רווחי חברות בנות שנצברו עד 31.12.2016. נקבע גם כי תשלום הדיוידנד יכול וייעשה ע"י קיזוז יתרות חובה של המקבל שמקורן במשיכות שמאחרי 1.1.2013. כאשר המשיכות לפני תאריך זה תלויות בשיקול דעתו של פקיד השומה.

חשוב להוסיף כי על הדיבידנד שיחולק במסגרת הוראת השעה לא יחול מס יסף בשיעור של 3% נוספים.