jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הקטנת שיעור מס חברות

הקטנת שיעור מס חברות

// 06.01.2016

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו–2016

על פי התיקון הוקטן שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה מ-26.5% ל-25%, וזאת החל מיום 1.1.2016.
בנוסף, כולל התיקון תיקונים נוספים כמו הוראה המתייחסת לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית (והקבועה בסעיף 67ו(ב)(2) לפקודה).

לחץ כאן לתיקון 216 המלא