jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הכרה בייחוס הוצאות בין חברות ללא הסכם

הכרה בייחוס הוצאות בין חברות ללא הסכם

// 08.08.2016

בפס"ד אמבה השקעות בע"מ  (להלן – החברה) נפסק כי חלק מהוצאות שכר שהוצאו בחברה קשורה ויוחסו בדוחות הכספיים לחברה (תוך גריעתו מהחברה הקשורה) יוכרו בניכוי בחברה אף שלא הומצא הסכם בין החברות. זאת מפני שבנסיבות העניין הספציפיות היה ברור לחלוטין כי הוצאות אלו שייכות אכן לחברה.