jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הטבות בשל מס ריבוי דירות

הטבות בשל מס ריבוי דירות

// 09.04.2017

פורסמו תקנות בקשר למס ריבוי דירות הקובעות, כי חייב במס שמכר דירת מגורים בתקופה 1.1.2017–1.10.2017 יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה עד לסכום של 85,000 ש"ח, אלא אם מדובר במי שבבעלותו שלוש דירות מגורים ומעלה אך הוא פטוּר ממס ריבוי דירות מהטעם שדירות ההשקעה שבבעלותו הן עד שווי של 1,150,000 ש"ח – שאז המענק יהיה בגובה מחצית ממס השבח ועד לסכום של 15,000 ש"ח.

קבלת המענק מוגבלת לשלוש מכירות והיא מותנית במספר תנאים מצטברים, כקבוע בתקנות, ובכלל זאת שהמכירה לא נעשתה ללא תמורה ולא לקרוב משפחה ושאין מדובר במכירה שהיא שינוי ייעוד לפי סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.