jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הטבה נוספות במיסוי תמ"א 38

הטבה נוספות במיסוי תמ"א 38

// 30.08.2016

פורסם חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו–2016 (להלן – החוק) ובמסגרתו תוקן חוק מס שבח ונקבע כי הפטור ממס שבח החל על עסקאות תמ"א 38 לא יחול רק על הזכויות הנמכרות שמקורן בתמ"א 38 אלא גם על זכויות שמקורם בתב"ע, וגם אלו תחסינה בצל הפטור האמור.

תחולת הפטור הנוסף הינה מיום 21.8.2016 ומשתמע מכך כי גם עסקאות שבגינן התבקשה דחיה של יום המכירה וזה מגיע לאחר התאריך המוזכר, תהיינה זכאיות לפטור.

בנוסף הוארך תוקף הפטור ממש"ח וממע"מ עד לסוף שנת 2021.