jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > החוק לצמצום השימוש במזומן עדכונים

החוק לצמצום השימוש במזומן עדכונים

// 26.07.2022

על פי הצו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2021

התעדכנו תקרות הסכומים לגבי איסור השימוש במזומן עבור עיסקאות שיתבצעו מ01.8.22

מצ"ב החוזר שהוצאנו בעבר עם עדכונים רלבנטיים