jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > החוק לצמצום השימוש במזומן – חוזר מסכם

החוק לצמצום השימוש במזומן – חוזר מסכם

// 10.01.2019

לקוחות יקרים,

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקפו ב01.01.2019

בחוזר המצ"ב נתייחס להוראות החלות על עוסקים בלבד ולא על אנשים פרטיים.

הגדרת עוסק בחוק מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו לרבות מלכ"ר.

החוזר מפרט את הוראות החוק באשר לקבלת/תשלום במזומן. השימוש בשיקים, הדרישות לתיעוד, סנקציות ועונשים והוראות נוספות.

 

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן