jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הוצאות המעביד בהקצאת מניות לעובדים לפי המסלול ההוני

הוצאות המעביד בהקצאת מניות לעובדים לפי המסלול ההוני

// 21.04.2016

חברה הקצתה מניות לעובדיה לפי המסלול ההוני. בפקודת מס הכנסה (סעיף 102(ד)(2)) נאמר כי "לא תותר הוצאה במכירת המניה".  השאלה הנדונה היא האם הגבלה ההכרה בהוצאות מתייחסת רק להוצאות עם מכירת המניה לעובד או כבר עם הנפקת האופציה.

נפסק כי ההגבלה הינה מוחלטת וההוצאות לא יוכרו כלל.

לקריאת פס"ד המלא לחץ כאן