jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > הגשת דוחות ביצוע – השתתפות בהוצאות מנהליות ומחשוב

הגשת דוחות ביצוע – השתתפות בהוצאות מנהליות ומחשוב

// 17.04.2018

תקנה תקציבית  20-47-01-13 השתתפות בהוצאות מנהליות ומחשוב

עבור מוסדות להכשרת עובדי הוראה ומכללות לחינוך

התקנה נועדה להשתתפות בהוצאות: מנהליות,  הצטיידות, שיפוצים, מעבדות, מחשוב ועוד.

התקצוב יהיה עד 50% מההוצאה, בכפוף למסגרת התקציב,

התשלומים בתקנה שנתיים ומבוצעים רק לאחר קבלת דוח ביצוע שנתי המאושר ע"י האגף.

מועד אחרון להגשת בקשת תמיכה במרכב"ה לתקנה זו לשנת תשע"ח: 01/05/2018.

לקול קורא המלא לחץ כאן

לפרטים נוספים: שרה ז'ולטי, רו"ח – מנהלת מחלקת תקצוב ותמיכות: saraz@rv-cpa.com