jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני משרד החינוך > הגשת בקשה לקבלת/חידוש רשיון

הגשת בקשה לקבלת/חידוש רשיון

// 31.01.2016

להזכירכם לוחות הזמנים להגשת בקשה לרישיון או לחידוש רישיון הינן כדלקמן:
חידוש רישיון- עד 28.2.16
בקשה לקבלת רישיון חדש- עד 31.3.16

השנה הגשת הבקשות תתבצע דרך מערכת ממוחשבת של משרד החינוך- "רישוי והכרה".
לא ניתן יהיה להגיש טפסים באופן ידני.

להלן מספר דגשים חשובים להגשת הבקשות-
1. טפסי "התאמת תשתית ליעודה" ו"אישור בטיחות שנתי למוסד" עודכנו, יש לשים לב כי מולאו הטפסים העדכניים.
2. יש להגיש את כל האסמכתאות הנדרשות. בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים תידחה על הסף.
3. במידה ותוקנו ליקויים הקיימים במוסד- יש להגיש את ההודעה על תיקון הליקויים דרך המערכת הממוחשבת בלבד.

ליעוץ וסיוע בהגשת הטפסים ניתן לפנות למשרדינו: 02-5002747 שלוחה 327.