jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > הגשת בקשה לעיזבונות לשנת 2019

הגשת בקשה לעיזבונות לשנת 2019

// 22.01.2018

החל מיום 17/01/2018 ועד ליום 04/03/2018 ניתן להגיש בקשות לוועדת עיזבונות לקבלת תמיכה לשנת 2019.

רשימת הנושאים/ התחומים עבורם ניתן להגיש בקשה לתמיכה להגשה:

1. נושאי תמיכה שנקבעו לשנת 2019:

  • פעילות תנועות נוער המוכרות על ידי משרד החינוך בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות.
  • השתתפות במימון הדרכות ומפגשים באתרים בירושלים. בקשה בנושא זה, תוגש אך ורק על ידי מתנ"סים ברחבי הארץ.
  • מכינות קדם צבאיות.
  • שיפוץ והצטיידות מחלקות ובתי חולים לילדים.

2. עיזבונות מיועדים לפי רשימה שהתפרסמה – מצ"ב

בתאריך 07/02/2018 עדכנה וועדת העיזבונות עיזבון נוסף בנושא חינוך ילדים: " לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי"

חשוב!! השנה אין אפשרות להגיש בקשה לנושא כללי (שאינו חלק מנושאי התמיכה שנקבעו או מרשימת העיזבונות המיועדים שפורסמה).

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות למשרד בטלפון: 02-5002747 או במייל: info@rv-cpa.com

לרשימת העיזבונות המיועדים לחץ כאן

לעדכון משרד המשפטים לחץ כאן