jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכונים אחרים > הגבלת שימוש במזומן והסבת צ'קים

הגבלת שימוש במזומן והסבת צ'קים

// 18.04.2018

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 שאושר לאחרונה בכנסת מגביל הן מתן והן קבלת תשלומים במזומן, שימוש ב"צ'קים פתוחים" והסבת צ'קים. המגבלה חלה על תשלומים עבור מכירה/ שירות במסגרת עסקית, על מכירה/ שירות במסגרת לא עסקית, על תשלום וקבלת משכורת וכן על מתנות, תרומות והלוואות.

החוק מגדיר "תשלום במזומן" כך:

סכום המשולם או הניתן במזומן למעט הנמוך מבין:

1)   סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, מתנה, תרומה או הלוואה

2)   הסכום הקבוע בתוספת הראשונה לחוק, קרי

פרט 1 לתוספת הראשונה: 11 אלף ש"ח לגבי מכירה/ שירות על ידי עוסק במסגרת עסקו או משכורת

פרט 2 לתוספת הראשונה: 50 אלף ש"ח לגבי תשלום עבור מכירה/ שירות שלא מסגרת עסק, תרומה, מתנה או הלוואה

תחילת החוק מיום 1.1.2019, איסור פירעון "צ'קים פתוחים" וצ'קים מוסבים שאינם עומדים בדרישות התוספת השנייה – 1.7.2019. עד יום 30.9.2019 לא יוטל עיצום כספי וקנס אלא אם הפרת החוק בוצעה יותר מפעם אחת לאחר הזהרה שניתנה בגין הפרה קודמת.

לקריאת החוזר המלא לחץ כאן