jump to content

הגבלת מתן הלוואות

// 26.01.2023

בהתאם לנוהל תמיכות חדש ולאור הערות והתכתבויות מול החשכ"ל בנושא,

נבקש לפרט ולהדגיש הגבלות הקיימות בהעברות כספים והלוואות בהתאם לנוהל תמיכות.

לפירוט המלא לחצו כאן.