jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מ"ה – יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מ"ה – יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

// 08.03.2018

בתאריך 14 ביוני 2017 פורסם חוזר מ"ה בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

בתאריך 06 למרץ 2018 פרסם מ"ה עדכון להארכת תוקף ההוראות המצויות בסעיף 2.2.1 לחוזר הנ"ל, המתייחסת לשימוש בסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים, עד ליום כ"ד אדר ב' תשע"ט (31 במרץ 2019).

לצורך משיכת הכספים כאמור, על המעסיק להגיש לקופה המרכזית בקשה למשיכת הסכום העודף בקופה.

לקריאת העדכון המלא לחץ כאן