jump to content
רודניק וורצל ושות' > מאמרים בעיתונות > דחיית הלוואות בעקבות קורונה- מתווה אחיד

דחיית הלוואות בעקבות קורונה- מתווה אחיד

// 12.05.2020

כחלק מהסיוע לאזרחים בעקבות משבר הקורונה ,הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות ללקוחות הבנקים.

המתווה אמור לסייע למשקי הבית ולעסקים הקטנים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.

המתווה מתייחס לדחייה של תשלומי ההלוואות בשלושה מגזרי פעילות –משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי, והוא מאפשר למשקי הבית ולעסקים הקטנים לדחות את תשלומי ההלוואות

לחוזר המלא לחצו כאן.